วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน 17-18 เมษายน

ทำการสอบและลงแบบบันทึก ทำเนียบนักวิจัยนักศึกษา

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApSalqXmKWg-dHpZVmplRFBxNlk5Z3FNN2FXU285RUE#gid=0


ศึกษา WordPressThai.com : เวิร์ดเพรสไทยดอตคอมบันทึกการเรียนวันที่ 10-11 เมษายน

ฟัง นายพลกฤษณ์ แสงเมือง อ่านข่าว
                 หลักการ 10 ประการ ในการปรับเว็ปไซต์ให้เร็วขึ้น (10 Ways to Speed Up Your Site)
               1. การปรับขนาดของภาพ  (Resize your images) 
               2. รูปแบบไฟล์ภาพ  (Image formats)
               3. ปรับแต่งระบบ CSS  (Convert to CSS)
               4. เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ Gravatars  (Change your Gravatars settings)
               5. คุณใช้โฮลดิ้งที่เชื่อถือได้หรือป่าว  (Are you using reliable hosting?)
               6. ใช้ชุดแบบที่มีคุณภาพ  (Use a quality theme)
               7. เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของตัวเว็ปไซต์  (Optimize your database)
               8. ใช้ Hotlink และ Leech ในการดูแลเว็ป  (Use Hotlink and Leech protection)
               9. จัดระบบปลั๊กอินของคุณ  (Manage your plugins)
             10. ใช้เครื่อข่ายการจัดส่งเนื้อหา CDN  (Use a Content Delivery Network (CDN)


 อธิบาย และ ศึกษา ฟอนท์ 


http://www.f0nt.com/


สมัคร บัญชีรายชื่อและประวัติย่อของนักวิจัยชาวจันทร์


https://sites.google.com/site/narapatzartthesis/home-1วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนวันที่ 3-4 เมษายน

ไปทำการผ่อนผันทหารที่จังหวัด สระบุรีในวันที่ 5 แต่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด จึงไม่สามารถไปเรียนรายวิชานี้


My Google Site : https://sites.google.com/site/narapatzartthesis/home-1

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน 28 มีนาคม

วันที่3 ให้ นศ ย้ายไปเรียนที่ตึกใหม่ ชั้น5 ในเวลา17.30 น.

 ทำการสอบ Pretest ใน  http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos/ 

ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองพร้อมรูปถ่าย ทางFolder ที่ อ.ได้ทำการ Share ไว้ให้-แปลข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวง Technology อัพลงใน การบ้านทุกสัปดาห์ โดยหารายละเอียดจากแหล่ง   ข่าวภาษาอังกฤษ ค้นหาเนื้อหา และรายละเอียดเพื่อพร้อมนำเสนอหน้าชั้น


ส่งการบ้านทุกสัปดาห์ใน https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgdpUNs1N1FgdGJYWGZmUkMxTGg0b3JpcVcwV2tNY0E#gid=0

อาจารย์ผู้สอน แนะนำโปรแกรมตัดต่อ VDO ต่างๆ เช่น โปรแกรม *Camtasia Studio  แนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆใน Google Doc และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ การแชร์ข้อมูลต่างๆ อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชา , แนะนำการใช้ Google+ และโปรแกรมเสริมต่างๆใน Google Web Store และการวิธีอัพไฟล์ต่างๆลงใน Google Doc.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 วิชา ARTI3319-VISUAL COMMUNICATION TECHNOLOGY สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556จุดมุ่งหมายของรายวิชา
    1. ตระหนักรุ้คุณค่าและรักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางสิลปกรรม
    2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรักผิดชอบต่อตนเองและผุ้อื่น
    3. เป้นผู้รู้และปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาททางสังคม ด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
    4. เคารพสิทธิศักยภาพ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยึดมั่นหลักประชาธิปไตย
    5. การเคารพแะใช้กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามกฏหมายของสังคมอย่างถูกต้องเป็นะรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะของผู้คิดริเริ่ม ผู้สร้างสรรค์ ผู้นำเสนอเผยแพร่และพัฒนาผลงานศอลปกรรมสุ่สังคม


งานครั้งที่ 1
เนื่องจากอาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 
ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม